ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0040

Провеждане на Дискусионен семинар за целевата група

Уважаеми колеги, В изпълнение на основните дейности на проекта BG051PO001-3.3.06-004,„Изграждане  на интердисциплинарни екипи от млади учени в областта на фундаменталните и приложни  научни изследвания от значение за медицинската практика“, на 16 Декември 2013 година в гр.  София, Зас

Провеждане на Обучителна школа по проекта

Уважаеми колеги, В изпълнение на основните дейности на проекта BG051PO001-3.3.06-004, „Изграждане на интердисциплинарни екипи от млади учени в областта на фундаменталните и приложни научни изследвания от значение за медицинската практика“, в периода от 25 до 29 Ноември 2013 година в г