ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0040

Започва втори етап по набиране на документи за попълване на състава на целевата група по проекта

Уважаеми колеги,

От 18 юли 2013 г. Софийският университет „Св. Климент Охридски” стартира изпълнението на 24-месечен проект BG051PO001-3.3.06–0040, „Изграждане на интердисциплинарни екипи от млади изследователи в областта на фундаменталните и приложни научни изследвания от значение за медицинската практика” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Основни цели на проекта са придобиване на допълнителни умения, необходими за развитието на младите изследователи в съответствие със съвременните условия и нужди в България и Европа; стимулиране на мобилността на изследователите; осъществяване трансфер на знания и опит; създаване на нови международни сътрудничества и организирането на научни мрежи и партньорства; стимулиране връзката между науката и практиката; трансфер и реализация на получените научни резултати в публично-частния сектор.

Специфични цели на проекта са професионалното развитие и повишаване адаптивността на младите учени, докторантите и пост-докторантите в сферата на научните биомедицински  изследвания; развиване на умения за работа в изследователски екипи в гранични научни области; сформиране на висококвалифицирани интердициплинарни изследователски групи за работа в сферата на фундаменталните и приложни научни изследвания, ориентирани към медицинската практика; запознаване на младите изследователи с механизмите на цялостна реализация на научни идеи.

Целите на проекта ще бъдат осъществени чрез следните дейности:

Дейност1. Изследване спецификата на проблемите на младите изследователи в областта на фундаменталните и приложни научни изследвания за нуждите на медицинската практика. Изготвяне на програми и провеждане на обучения, съответстващи с техните нужди и нива на информираност.

Дейност2. Придобиване на допълнителни знания за нови методи и практики в областта на биомедицинските научни изследвания и запознаване на целевата група с изследванията на други научни групи, работещи в областта. Развитие на интердисциплинарността на техните изследвания и създаване на нови партньорства между отделните научни звена и бизнеса в България и в Европа.

Дейност 3. Оформяне на интердисциплинарни екипи от представителите на целевата група, поставяне, екипно планиране и реализация на научна идея и намиране на начини за практическото ú приложение. Участниците ще дискутират на семинари предизвикателствата на екипната работа в интердисциплинарните екипи, оформянето на необходимите договорни отношения и интелектуалните права.

Дейност 4. Повишаване на интереса към науката като цяло и в частност в областта на биомедицинските изследвания. Подобряване на информираността и възможностите за кариерно развитие на висококвалифицираните млади кадри. Стимулиране на мобилността и съдзаване на международни мрежи и партньорства.

Участниците в проекта ще се включат в:

  • Семинар на тема „Новите предизвикателства 2014 – 2020”, на който ще получат информация за съвременните тенденции в цялостната организация на научно-изследователския процес, започвайки от възможностите за финансиране,  реализиране и управление на проекти и достигайки до защита на научен продукт и интелектуални права при партньорства със сходни организации и бизнеса, реализация на приоритетните направления на европейско и национално ниво в областта на научните изследвания, насочени към медицинската практика;
  • Научни школи и дискусионни семинари с участието на лектори от страната и чужбина с високи академични постижения в областта на биомедицинските изкледвания, представляващи интерес за целевата група;
  • Курс за специализирано обучение в изследователски лаборатории;
  • Езикови курсове с продължителност на всеки курс от 3 месеца по 130 часа;
  • Допълнително финансиране за закупуване на учебни материали и научна литература;
  • Предвидена е месечна стипендия в размер на 120 лв. за всеки докторант – член на целевата група;
  • Подкрепа за публикации на бенефициентите в основните български и престижни чужди научни издания.

С цел осигуряване на по-добра среда за развитие на докторанти, постдокторантите и младите учени се предвижда по проекта да бъде финансирано участието на всеки представител на целевата група в научен форум или краткосрочна научна визита с продължителност до 4 дни в страната или чужбина.

Във връзка с необходимостта от попълване на състава на целевата група по проекта, от 10 януари 2014 г. започва набиране на документи за включване на един докторант,  седем млади учени и един постдокторант от Медицински факултет, Биологически факултет и Факултет химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски”.

Могат да кандидатстват преподаватели и докторанти, отговарящи на критериите на оперативната програма и Закона за насърчаване на научните изследвания, според които „млад учен“ е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“, но не повече от 10 години след придобиването ú; „докторант“ е учен, който е в процес на придобиване на образователна и научна степен „доктор“, „постдокторант“ е учен, , който е придобил образователна и научна степен „доктор“, но не повече от 5 години след придобиването ú.

 Общи изисквания към участниците:

  1. Да не са участвали и да не участват в момента като бенефициенти в други проекти по схеми BG051PO001/3.3.02 „Подкрепа за развитието на докторанти, специализанти и млади учени” и BG051PO001/3.3.04 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени” и BG051PO001-3.3.06 “Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”, Дейност 2: Програми за развитие на постдокторанти, специализанти и млади учени в качеството си на постдокторанти, специализанти или млади учени.
  2. Да са мотивирани да използват предоставените им в проекта възможности.
  3. Да са мотивирани да продължат работата си по внедряването на добри практики в обучението си и професионалната си реализация.

Документи за кандидатстване:

1. Заявление за участие (по образец).

2. Автобиография (в европейски формат и със задължително посочване на електронна поща за контакт).

3. Мотивационно писмо (до 1 страница).

4. Декларация, удостоверяваща право на участие в проекта (по образец).

5. Информация за научно-изследавателска и проектна дейност на кандидата, включваща списък на участия в научни форуми, публикации и участия в проекти (ако е приложимо).

Документите за участие в проекта (всеки в 2 екземпляра) се подават в стая А210 на Физически факултет, бул. Джеймс Баучер № 5, приемно време понеделник, сряда и петък от 16.00 до 18.00 ч., при доц. Геновева Златева, краен срок – 30 януари 2014 г.

Подборът на кандидатите ще се проведе до 10 февруари 2014 г., като одобрените колеги ще бъдат уведомени лично по електронната поща за резултатите. При равни други условия, с кандидатите ще се проведе и интервю.

При допълнителни въпроси кандидатите могат да се обръщат към доц. Геновева Златева, ръководител на проекта – gzlateva@mail.bg.