ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0040

Дискусионни семинари по Дейност 3

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От 18 и 19 май 2015 г. в изпълнение на задачите от Дейност 3. по проект BG051PO001-3.3.06–0040, „Изграждане на интердисциплинарни екипи от млади изследователи в областта на фундаменталните и приложни научни изследвания от значение за медицинската практика” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” ще се проведат два дискусионни семинара.

Място на провеждане на дискусионните семинари е семинарната зала на Съвместния Геномен център на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, бул. „Драган Цанков“ № 8, Биологически факултет, ет. 3.

 

18 май 2015 г.

17:00 – 17:30 ч.          Съвременни подходи при терапията на сърдечно-съдовите заболявания

Лектор – проф. Младен Григоров

17:30 – 18:00 ч.          Научна обосновка на регулациите в областта на безопасността на храни и хранителни продукти

Лектор – проф. Пламен Моллов

18:00 – 18:30ч.           Обслужване на научните изследвания – пряка връзка между бизнеса и науката

Лектор – г-н Димитър Георгиев

18:30 – 19:00  ч.         Заключителни дискусии

 

19 май 2015 г.

17:00 – 17:30 ч.          Метаболомика на лечебните растения в България и перспективите за разработване на нови лечебни продукти

Лектор – д-р Венцислав Бърдаров

17:30 – 18:00 ч.          Геномните изследвания в България и приложението им в практиката

Лектор – проф. Иван Атанасов

18:00 – 18:30  ч.         Перспективи и проблеми пред съвременната наука при

взаимодействието й с бизнеса

Лектор – акад. Атанас Атанасов

18:30 – 19:00  ч.         Заключителни дискусии