ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0040

Резултати от атестиране на целевата група

Уважаеми колеги, Вече са достъпни резултатите от атестирането на целевата група. Може да изтеглите резултатите от тук: РЕЗУЛТАТИ ОТ АТЕСТИРАНЕ НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА