ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0040

Заключителна конференция

В изпълнение на Дейност 4 по проект BG051PO001-3.3.06-0040, „Изграждане на интердисциплинарни екипи от млади учени в областта на фундаменталните и приложни научни изследвания от значение за медицинската практика“ с бенефициент Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и с парт

Критерии за оценка на дейноста на целевата група

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ЦЯЛОСТНАТА ДЕЙНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ ПО ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0040 – Изграждане на интердисциплинарни екипи от млади изследователи в областта на фундаменталните и приложни научни изследвания от значение за медицинска