ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0040

Въпроси и отговори

Уважаеми колеги,

В този раздел Ви предлагаме подбор от често срещани въпроси относно проекта BG051PO001-3.3.06–0040, „Изграждане на интердисциплинарни екипи от млади изследователи в областта на фундаменталните и приложни научни изследвания от значение за медицинската практика” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

 • Кога стартира изпълнението на проекта?

  От 18 юли 2013 г. Софийският университет „Св. Климент Охридски” стартира
  изпълнението на 24-месечен проект BG051PO001-3.3.06–0040, „Изграждане
  на интердисциплинарни екипи от млади изследователи в областта на
  фундаменталните и приложни научни изследвания от значение за медицинската
  практика” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
 • Какви се целите на проекта?

  Основни цели на проекта са придобиване на допълнителни умения, необходими за развитието на младите изследователи в съответствие със съвременните условия и нужди в България и Европа; стимулиране на мобилността на изследователите; осъществяване трансфер на знания и опит; създаване на нови международни сътрудничества и организирането на научни мрежи и партньорства; стимулиране връзката между науката и практиката; трансфер и реализация на получените научни резултати в публично-частния сектор.

  Специфични цели на проекта са професионалното развитие и повишаване адаптивността на младите учени, докторантите и пост-докторантите в сферата на научните биомедицински изследвания; развиване на умения за работа в изследователски екипи в гранични научни области; сформиране на висококвалифицирани интердициплинарни изследователски групи за работа в сферата на фундаменталните и приложни научни изследвания, ориентирани към медицинската практика; запознаване на младите изследователи с механизмите на цялостна реализация на научни идеи.

 • Какви са дейностите по проекта?

  Целите на проекта ще бъдат осъществени чрез следните дейности:

  Дейност 1. Изследване спецификата на проблемите на младите изследователи в областта на фундаменталните и приложни научни изследвания за нуждите на медицинската практика. Изготвяне на програми и провеждане на обучения, съответстващи с техните нужди и нива на информираност.

  Дейност 2. Придобиване на допълнителни знания за нови методи и практики в областта на биомедицинските научни изследвания и запознаване на целевата група с изследванията на други научни групи, работещи в областта. Развитие на интердисциплинарността на техните изследвания и създаване на нови партньорства между отделните научни звена и бизнеса в България и в Европа.

  Дейност 3. Оформяне на интердисциплинарни екипи от представителите на целевата група, поставяне, екипно планиране и реализация на научна идея и намиране на начини за практическото ú приложение. Участниците ще дискутират на семинари предизвикателствата на екипната работа в интердисциплинарните екипи, оформянето на необходимите договорни отношения и интелектуалните права.

  Дейност 4. Повишаване на интереса към науката като цяло и в частност в областта на биомедицинските изследвания. Подобряване на информираността и възможностите за кариерно развитие на висококвалифицираните млади кадри. Стимулиране на мобилността и създаване на международни мрежи и партньорства.

 • Участниците в целевата група в какво ще бъдат включени?

  Участниците в проекта ще се включат в:

  – Семинар на тема „Новите предизвикателства 2014 – 2020”, на който ще получат информация за съвременните тенденции в цялостната организация на научно-изследователския процес, започвайки от възможностите за финансиране, реализиране и управление на проекти и достигайки до защита на научен продукт и интелектуални права при партньорства със сходни организации и бизнеса, реализация на приоритетните направления на европейско и национално ниво в областта на научните изследвания, насочени към медицинската практика;

  – Научни школи и дискусионни семинари с участието на лектори от страната и чужбина с високи академични постижения в областта на биомедицинските изследвания, представляващи интерес за целевата група;

  – Курс за специализирано обучение в изследователски лаборатории;

  – Езикови курсове с продължителност на всеки курс от 3 месеца по 130 часа;

  – Допълнително финансиране за закупуване на учебни материали и научна литература;

  – Предвидена е месечна стипендия в размер на 120 лв. за всеки докторант – член на целевата група;

  – Подкрепа за публикации на бенефициентите в основните български и престижни чужди научни издания.

  С цел осигуряване на по-добра среда за развитие на докторанти, постдокторантите и младите учени се предвижда по проекта да бъде финансирано участието на всеки представител на целевата група в научен форум или краткосрочна научна визита с продължителност до 4 дни в страната или чужбина.

 • Какви се условията за участие участие в проекта?

  За участие в проекта могат да кандидатстват преподаватели, докторанти и постдокторанти, отговарящи на критериите на оперативната програма и Закона за насърчаване на научните изследвания, според които „млад учен“ е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“, но не повече от 10 години след придобиването ú; „докторант“ е учен, който е в процес на придобиване на образователна и научна степен „доктор“, „постдокторант“ е учен, , който е придобил образователна и научна степен „доктор“, но не повече от 5 години след придобиването ú, „постдокторант“ е учен, който е придобил образователна и научна степен „доктор“, но не повече от 5 години след придобиването ú.
 • Какви се изискванита за участниците в проекта?

  Общите изисквания към участниците са:

  – Да не са участвали и да не участват в момента като бенефициенти в други проекти по схеми BG051PO001/3.3.02 „Подкрепа за развитието на докторанти, специализанти и млади учени” и BG051PO001/3.3.04 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени” и BG051PO001-3.3.06 “Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”, Дейност 2: Програми за развитие на постдокторанти, специализанти и млади учени в качеството специализанти или млади учени.

  – Да са мотивирани да използват предоставените им в проекта възможности.

  – Да са мотивирани да продължат работата си по внедряването на добри практики в обучението си и професионалната си реализация.

 • Къде мога да намеря информация за проекта?

  Информация във вързка с проекта може да намерите на интернет сайта на проекта www.bitys.med.uni-sofia.bg