ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0040

Анкета за докторанти и постдокторанти

Във връзка с изпълнението на заложените дейности по Проект №BG051PO001-3.3.06-0040 „Изграждане на интердисциплинарни екипи от млади изследователи в областта на фундаменталните и приложни научни изследвания от значение за медицинската практика”, който се осъществява с финансовата подкр