ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0040

Анкета за докторанти и постдокторанти

Във връзка с изпълнението на заложените дейности по Проект №BG051PO001-3.3.06-0040 „Изграждане на интердисциплинарни екипи от млади изследователи в областта на фундаменталните и приложни научни изследвания от значение за медицинската практика”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, стартира анкета за докторанти и постдокторанти.

Анкетата е предназначена за идентифициране на нуждите от обучение на на докторанти и постдокторанти в ключови области.

Анкетата е достъпна на този адреслинк анкета.

Очакваме Вашето съдействие за попълване на анкетата!

Leave a Reply

*

captcha *