ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0040

Подпомагаме професионалното развитие

Повишаваме адаптивността

Развиваме изследователски екипи

Създаваме международни сътрудничества


Добре дошли на интернет сайта на ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0040

„Изграждане на интердисциплинарни екипи от млади изследователи в областта на фундаменталните и приложни научни изследвания от значение за медицинската практика” Период на проекта: 18.07.2013 г. – 18.07.2015 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Накратко за проекта

  • Мисия и цели

    Придобиване на допълнителни умения, подпомагане на професионално развитие и изграждане на висококвалифицирани изследователски екипи от млади учени.
  • Бенефициенти

    Основната целева група на проекта са 40 млади изследователи – докторанти, млади учени и постдокторанти, работещи в областта на биомедицинските научни изследвания.
  • Дейности

    - Изследване спецификата на различни проблеми - Придобиване на допълнителни знания за нови методи и практики - Оформяне на интердисциплинарни екипи от представителите на целевата група - Повишаване на интереса към науката като цяло.
  • Портал

    Порталът има за цел предоставянето на допълнителна информация относно Предстоящи и Текущи: Семинари, Срещи, Форуми, Новини и Кариерно развитие