ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0040

Интердисциплинарни екипи – 2

ТЕМА

Разработване на варианти на полеви тест-набор за диагностика на инфекциозни агенти в биологични системи.