ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0040

Кратка информация семинар 5

На 18.03.2015 г. в Заседателната зала на Факултета по Химия и Фармация се проведе дискусионен семинар по Дейност 2 по проект „Изграждане на интердисциплинарни екипи от млади изследователи в областта на фундаменталните и приложни научни изследвания от значение за медицинската практика“. Поканени бяха трима лектори членове на катедра Органична химия към ФХФ.

Д-р Невена Петкова откри семинара с лекция на тема: „ Биоортогонално белязане на гликани“. Д-р Петкова запозна целевата група за изследванията през последните две десетилетия върху биоортогоналните реакции, които активно се използват за разкриване на магическия свят на големите биомолекули и протичащите биохимични процеси в различни тъкани и клетки. Биоортогоналната химия има все по-голямо значение, а броят на успешно приложените реакции се увеличава с всяко ново научно съобщение. Въвеждането на малки, но специфични функционални групи в изследваните биологични структури е в основата на следващо успешно разпознаване на белязаните места. До момента такива методики са използвани при изучаване функцията на много протеини, гликани, липиди и нуклеинови киселини при ин витро или ин виво изследвания.

Гликаните са структури, които откриваме на повърхността на клетъчните мембрани. Те участват в много доказани и все още изясняващи се процеси в клетките – разпознаване, сигнализция, придвижване и др. Биоортогоналните изследвания са един от основните подходи прилаган при изясняване на сложната структура и роля на гликаните. След приключването на доклада се проведе кратка дискусия.

Следващата презентация беше на тема: Противотуморни аналози на комбретатстатин А-4. Д-р Герова запозна целевата група с Комбретастатин А-4 (СА-4), който е е природен цис-стилбен. Отличава се с проста химична структура и много висока цитотоксична активност спрямо туморни клетки от различен произход. В настоящия доклад бяха представени структурните модификации в молекулата на СА-4, водещи до получаването на нови биoактивни продукти с потенциално противотуморно действие.

Последната лекция – НОВИ БИЛДИНГ БЛОК МОЛЕКУЛИ В РИЛЕНОВАТА ХИМИЯ беше поднесена под много увлекателна форма от д-р Загранярски. Д-р Загранярски представи пред целевата група най-изследваните багрила и пигменти в багрилната и приложна химия – периленмоноимиди (ПМИ) и диимидите (ПДИ) се отличават с голяма фото-, термо- и химическа стабилност, висок екстинкционен коефициент. От друга страна, наличието на кондензирана ароматна система в структурата им ги прави изключително подходящи за използването като органични фотоволтаици, а също и в други нови направления – органични полупроводници (OFETs), соларни клетки (DSSCs), органични емитери (OLEDs), биомаркиране.

Друга важна характеристика за двойно перизаместените периленмоноимиди е високата симетрия в молекулата, която се постига при въвеждането на два еднакви заместителя. Това от своя страна, определя по-висока орбитална симетрия и по-добро припокриване на молекулните орбитали.