ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0040

Кратка информация семинар 1

На 16.12.2013 г. в заседателната зала на Факултет по химия и фармация, град София беше проведен вътрешен дискусионен семинар на тема „Фундаментални и приложни, утвърдени и нови методи на изследване с биомедицинско приложение“, за участниците в целевата група. Преобладаващата част от лекторите работят в научни групи с поголямата част от членовете на целевата група и доц. Георги Цветков, гл.ас. д-р Петко Петков, гл. ас. д-р Боян Тодоров участваха безвъзмездно в дискусионния семинар. Интересна дискусия, разширяваща научните интереси на целевата група, се получи по повод лекцията на д-р Хоакин Брито, който пребиваваше в ФХФ на СУ във връзка с изпълнението на други съвместни научни задачи.