ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0040

Пресконферецния за проекта

7На 12 Декември от 11.00 часа, се проведе пресконференция на екипа за управление и организация на проект BG051PO001-3.3.06-004, „Изграждане на интердисциплинарни екипи от млади учени в областта на фундаменталните и приложни научни изследвания от значение за медицинската практика“ с Бенефициент СУ „Св. Климент Охридски“ чрез Медицински Факултет, осъщестяван с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕСФ на ЕС. на с проект в подкрепа на млади изследователи в областта на биомедицинските изследвания.

Участници в пресконференцията бяха:  Доц. Геновева Златева – ръководител на проекта, Детелина Илиева и Десислава Лазарова – координатори на проекта, Мирослава Недялкова и Методия Секуловски – организатори на дейности по проекта.

На пресконференцията присъстваха и членове на целевата група.