ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0040

Кратка информация семинар 3

На 09.05.2014 се организира дискусионен семинар по дейност 2 по проект: „Изграждане на интердисциплинарни екипи от млади изследователи в областта на фундаменталните и приложни научни изследвания от значение за медицинската практика”във ФХФ с 6 – доклада от изтъкнати преподаватели на Факултет по химия и фармация на Софийски Унивреситет „Св. Климент Охридски”.

Научните теми включени в програмата, които се разискваха по време на семинара, засягаха широк кръг проблеми свързани с биомедицинските приложения. Така например в обзорна лекция на доц. Цветанка Иванова бяха изложени основните идеи и методи на физикохимията и приложението им за количествено изследване на биологичните закономерности. Биофизикохимичният подход за описание на процесите в живите системи е много характерен за съвременната биология и е свързан с най-големинте й достижения. Целевата група беше обстойно запозната с дейността и работата на лабораторията по Лаборатория по биофизикохимия, чийто дългогодишен ръководител беше проф. дхн. Иван Панайотов. Бяха подробно описани поведението на наноразмерни липидни структури – нанокапсули и алвеоларни сърфактанти върху фазовата граница вода/въздух.

В лекцията на доц. Цветков бяха представени приложенията на ренгенова фотоелектронна и абсорбционна спектроскопия за изучаване на биообекти.

Гл. ас. д-р Христо Христов запозна аудиторията с един много интересен доклад посветен на приложението на зеолитите и метал-органични решетки (MOFs). Целевата група беше запозната с постиженията в последните години на нов тип хибридни микропорести материали – (metal organic frameworks), които привличат внимание с интересните си свойства и широк кръг от области на приложение. MOFs представляват кристални координационни полимери, в които органични лиганди и метални йони се свързват в устойчива скелетна структура. Голямото разнообразие от лиганди с различни функционални групи позволява чрез подбор и комбиниране с металните йони да се контролират структурата, размера и топологията на порите на материала.

Д-р Христов наблегна на фундаменталния подход в изследванията върху MOFs, които са фокусирани върху синтезa на нови материали при различни условия за сметка на приложенията.

Д-р Боряна Донкова, в обстоен доклад направи обзор на приложенията на ZnO като средство за онечистване на замърсители в околната среда. Акцентът бе поставен на това, че цинковият оксид не е токсичен и показва добра биосъвместимост, той се изследва активно във връзка с пречистване на промишлени и битови отпадни води чрез фотокатализа. Д-р Донкова проследи в изложението си тенденцията в последните години с нарастващоят интереса към ZnO за фоторазлагане на органични съединения във водни разтвори. Чист цинков оксид и дотиран с Cu и Mn е облъчван с видима и ултравиолетова светлина за разлагане на органики. Бяха представени и литературни данни за фотокаталитичната активност на ZnO.

След лекцията на д-р Донкова вниманието на целевата група беше насочено към лекция на тема: „Приложение на полифункционални лиганди за маркиране на биообекти в медицинската диагностика и хирургията (PET, SPECT, FGIS, SHGI)“ изнесана от д-р Боян Тодоров. Слушателите бяха запознати с Молекулното маркиране (MI) и с приложенията на радиоактивните изотопи като дял от нуклеарната медицина. Д-р Тодоров акцентира към нарастващия интерес за усъвършенстването на технологията, чрез създаването на нови скенери, лекарствени продукти, диагностични препарати и нови терапевтични похвати. MI е техника за директно или индиректно наблюдение и запис в пространството и времето на молекулни и клетъчни процеси за биохимични, биологични, диагностични и терапевтични цели. Устройствата за визуализиране на тези процеси са емисионна компютърна томография с единичен фотон (SPECT) и позитронно емисионна томография (PET), които имат възможност за детектиране на пико и нано моларни концентрации ин виво със сравнително добра разделителна способност. В лекцията бяха описани изисквания, на които трябва да отговарят пробите за радиомолекулно визуализиране (RMIP).

Желание за участие в семинара изяви и д-р Хоакин Брито от Университета на Барселона. Д-р Брито работи активно в сферата на теретичната и изчислителна астрофизика. Въпреки страничната тематика на д-р Брито от темата на семинара лекцията му беше приета с интерес и оживена дискусия от целевата група. Д-р Брито запозна аудиторията с представите за формиране на звезди и галактики. Звездите не са разпределени равномерно във вселената, а са групирани в галактики. Една типична галактика съдържа стотици милиарди звезди.

Семинара надхвърли планираното по програма времетраене, поради възникналите дискусии по време на представените лекции.