ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0040

Интердисциплинарни екипи – 3

Тема 3:

Лабораторна технология за получаване на сърфактантен препарат за лечение на РДС от свински бял дроб и лабораторни методи за определяне на състава и активността му.