ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0040

Интердисциплинарни екипи – 1

Тема 1:

Комплексна оценка на ефекта от консумация на растителни продукти богати на биологично-активни фенолни съединения