ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0040

Кратка информация семинар 4

На 22.05.2014 се организира дискусионен семинар по дейност 2 по проект: „Изграждане на интердисциплинарни екипи от млади изследователи в областта на фундаменталните и приложни научни изследвания от значение за медицинската практика”във ФХФ с 6 – доклада от изтъкнати преподаватели на Факултет по химия и фармация на Софийски Унивреситет „Св. Климент Охридски”.

Пред целевата група на проекта се изнесе доклад от гостуващия проф. М.Сиби по проект Beyond Everest на Факултета по химия и фармация.

Д-р Сиби изяви интерес да изнесе допълнителна лекция в рамките на своя престой пред целевата група за стерео-селективни радикалови реакции. Откриването на нови защитни групи за органичния синтез, основани на стереоспецифични и стерео-селективни реакции, е важно за практиката, особено при синтеза на полусинтетични антибиотици и биологичноактивни пептиди. Лекцията беше с подчертан обучителен елемент.

Д-р Сиби изказа своето мнение за развитието на научния капацитет на младите хора в науката с подобен тип мероприятия, като водещ инструмент за модернизация на обществото.