ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0040

Кратка информация семинар 2

Във връзка с визитата на проф. Гарти от Hebrew University, Йерусалим, Израел във Факултета по химия и фармация беше отправена покана към Ръководителя на проекта за провеждане на дискусионен семинар, на който да бъдат поканени членовете на целевата група по проекта, на тема: „3rd generation R&D for improved functionality and controlled release of bioactives- from academia to start-ups“. Семинарът беше проведен на 15.04.2014 г. в заседателната зала на Факултет по химия и фармация, град София. В двучасова лекция проф. Гарти от Hebrew University, Йерусалим, Израел сподели с целевата група своя опит за реализиране на научните изследвания в областта на разработването на нови лекарствени форми във фармацевтичната индустрия.