ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0040

Кратка информация школа 2

В периода от 22-26 септември 2014 г. в гр. Правец беше проведена школа 2 на тема: „Съвременни проблеми и подходи в биомедицинските изследвания”.

По време на изнесеното обучение бяха представени общо 21 доклада от изтъкнати преподаватели на природните факултети (Факултет по химия и фармация, Биологически факултет, Физически факултет и Медицински факултет) на Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, ВМА и Медицинския факултет на Тракийския университет.

Научните теми, които се разискваха по време на обучителната школа, засягаха широк кръг проблеми свързани с биомедицинските приложения. Така например в две интересни обзорни лекции на доц. Огнян Петров запозна аудиторията с Химиотерапията на рака на прага на 21 век и с Приложение на многовариационните статистически подходив медицински и хигиенни изследвани. Целевата група беше запозната с таргетната терапия, която диктува търсенето на нови противоракови средства в началото на 21 век.

Лекциите на обучителната школа бяха групирани в различни модули по тематика и са подбрани в зависимост от научните интереси на членовете на целевата група. Водещи

специалисти в областта на съдебната медицина, образната диагностика и други области

представиха най-съвременни молекулярно-биологични методи и методи за имиджинг

диагностика, използвани за авангардни научни изследвания в областта на биомедицинските изследвания.